CCD Hunedoara
Casa Corpului Didactic Hunedoara
Despre noi Cursuri Ştiri Biblioteca CDI CRED RED PROF Legături utile Contul meu Publicații Divertisment Contact
Sunteți aici: Prima paginăDespre noiPrezentare
Programe de formare continuă

Oferta curentă (descărcare)

Noutăți cursuri (știri)

Înscrieri online (formular de înscriere)

Știri importante

„Abilitare curriculară pentru educație timpurie”
25.01.2024, 414 vizualizări, 0 voturi

„Abilitare curriculară pentru educație timpurie”

ULTIMUL ATELIER CRED 17.11.2023
13.11.2023, 638 vizualizări, 0 voturi

Resursele CRED: educație deschisă, în clasă și acasă

Atelier CRED - 06 Noiembrie
01.11.2023, 622 vizualizări, 0 voturi

”Resursele CRED: educație deschisă, în clasă și acasă”

Ateliere CRED
18.10.2023, 906 vizualizări, 0 voturi

Resursele CRED: educație deschisă, în clasă și acasă

Prezentarea CCD


CASA CORPULUI DIDACTIC HUNEDOARA

Trăim într-o lume dinamică, în care cunoștințele sunt un bun prețios, dar în care, totodată, rezultatele învățării devin perisabile, astfel încât învățarea a devenit permanentă.
Cel care, prin natura profesiei sale, îi învață pe ceilalți - educatorul - se află el însuși în situația de învățare permanentă sau de ,,învățare pe parcursul întregii vieți'', cunoscută în întreaga lume civilizată ca ,,lifelong learning'' (LLL).
Casa Corpului Didactic Hunedoara reprezintă, din această perspectivă, principalul organizator și furnizor de formare continuă pentru personalul din învățământul preuniversitar hunedorean.

Scurt istoric

În forme care conservă una sau alta din funciile și menirea actualei Case a Corpului Didactic, pot fi reținute o serie de momente istorice care au menținut ideea unei modalități permanente de sprijin a personalului didactic, de facilitare a accesului la informare, perfecționare, și ,,schimb de experiență'' în rândul educatorilor și profesorilor.

În evoluția instituției actuale se pot menționa următoarele momente:
- 1969 propunere de înființare a Caselor Corpului Didactic cu ocazia Conferinței Naționale a Cadrelor Didactice;
- 1971 înființarea Casei Corpului Didactic, instituție cu caracter metodic, științific, cultural și educativ pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar; Regulamentul de organizare și funcționare prin adresa MÎ nr. 10.937 din 1971;
- 1986 desființarea CCD Hunedoara, asemenea celorlalte instituții similare din țară;
- 1990 reînființarea caselor corpului didactic; acestea își reiau activitatea ca instituții județene de resurse, inovație și expertiză, promotoare ale mișcării pentru reformă, centre de documentare și informare, de perfecționare și dezvoltare profesională. Reînființarea CCD Hunedoara s-a realizat în baza deciziei Primăriei Județului Hunedoara Nr. 139/6.6.1990 și decizia ISJ Hunedoara Nr. 9867/1990. Casa Corpului Didactic Hunedoara a găzduit laboratorul OSP (Orientare Școlară și Profesională), ulterior CJAPP (Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică), transformat în actualul CJRAE (Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională - 2008).

Casa Corpului Didactic Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, strada George Barițiu, nr. 2, este astăzi o instituție modernă având ca obiectiv principal formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar hunedorean prin programe de formare continuă, activități cu caracter științific, metodic și cultural, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (1) și (4) din Legea nr. 1/2011.

Misiunea

Misiunea casei corpului didactic este de a promova inovația și reforma în educație, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală și profesională a personalului din învățământul preuniversitar, în corelație cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate și competențele profesionale, precum și în conformitate cu politicile și strategiile naționale în domeniul educației.

Casa Corpului Didactic Hunedoara este instituție cu personalitate juridică, cu sediu, patrimoniu, siglă și sigiliu proprii, subordonată metodologic Direcției Generale Învățământ Preuniversitar - Direcția Formare Continuă din cadrul Ministerului Educației, iar pe plan local este coordonată și controlată de Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara.

Funcțiile

Funcțiile casei corpului didactic sunt:
a) organizator și furnizor de programe de formare continuă pentru personalul didactic, de conducere, îndrumare și control, precum și pentru personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar în limba română, în limbile moderne predate în sistemul de învățământ preuniversitar românesc, în limbile minorităților naționale, în județele în care funcționează forme de învățământ în limbile minorităților, conform art. 45 alin. (10) din Legea nr. 1/2011;
b) centru de resurse, de inovație și de expertiză în formarea continuă a personalului didactic, didactic auxiliar și a managerilor educaționali;
c) centru de informare-documentare și consultanță pentru personalul din învățământul preuniversitar;
d) centru de inițiere și organizare de activități științifice, metodice și culturale;
e) editare și difuzare de carte și publicații în domeniul educației;
f) consiliere în managementul proceselor de dezvoltare personală și organizațională;
g) centru metodologic pentru responsabili cu formarea continuă, bibliotecari, documentariști, profesori documentariști/ responsabili ai centrelor de documentare și informare, laboranți, pedagogi școlari, informaticieni din învățământul preuniversitar;
h) marketing educațional: analiza nevoilor de formare, definirea produselor și serviciilor oferite, oferta de programe de formare continuă, promovarea și furnizarea acestora;
i) bancă de date pentru resursele umane cu statut de formator în domeniile curriculum, evaluare, management etc., inspectori școlari, responsabili cu formarea continuă, profesori documentariști, mentori de dezvoltare profesională, bibliotecari, laboranți, pedagogi școlari, informaticieni, profesori asociați, consultanți, experți;
j) centru de inițiere și derulare de parteneriate în scopul implementării de proiecte educaționale la nivel local, regional, național și internațional;
k) centru de organizare a activităților de petrecere a timpului liber, excursii tematice, școli de vară, festivități jubiliare pentru instituții/personalități, reuniuni tradiționale de ziua învățătorului, ziua copilului etc., club al cadrelor didactice care să prilejuiască întâlniri, schimburi de opinii;
l) centru comunitar de învățare permanentă pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, la nivel județean, organizat conform art. 343 alin. (2) din Legea nr. 1/2011;
m) centru de evaluare acreditat pentru identificarea, evaluarea și recunoașterea rezultatelor învățării nonformale și informale pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și pentru personalul de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar, la nivel județean, conform art. 346 și 348 din Legea nr. 1/2011. Evaluarea și recunoașterea rezultatelor învățării nonformale și informale pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și pentru personalul de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar, la nivel județean, se realizează pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educației conform art. 345 alin. (4) din Legea nr. 1/2011;
n) centru cu atribuții de constituire și, respectiv, coordonare ale funcționării corpului de mentori, la nivel județean.

Prin programele de formare continuă și prin activitățile specifice desfășurate și promovate printr-o ofertă generoasă și orientată pe nevoile reale ale personalului din învățământul preuniversitar din județ, CCD Hunedoara susține reforma, inițiativa, creativitatea, calitatea și dimensiunea europeană a educației.

Programele sunt concepute și susținute de personalul cu experiență și expertiză în domeniul formării adulților - profesori metodiști, și personal atras, formatori, cadre didactice universitare, responsabili de proiecte și programe de formare acreditate la nivel național, specialiști, alți furnizori de formare, parteneri interni și externi.

Domenii, activități

Formare continuă
♦ CCD Hunedoara propune spre avizare ME Oferta de formare continuă (FC) anuală;
♦ organizează programe de formare continuă;
♦ propune spre acreditare programe de FC;
♦ efectuează evaluarea și certificarea competențelor dobândite;
♦ monitorizează impactul programelor de FC derulate;
♦ organizează programe de formare la distanță.

Activități metodice, științifice și culturale
♦ CCD Hunedoara organizează activități metodice, simpozioane, conferințe, colocvii, sesiuni de comunicări, focus-grupuri, mese rotunde, concursuri etc.;
♦ organizează expoziții de carte, de pictură, de sculptură, de fotografie ale cadrelor didactice, evenimente aniversare, cercuri tematice (de lectură, de științe);
♦ asigură consultanță în vederea completării portofoliului de educație permanentă.

Informare, documentare, consultanță
♦ echipa CCD Hunedoara informează permanent personalul din județ asupra oportunităților de formare continuă;
♦ asigură accesul la resursele educaționale din bibliotecă (20.000 de volume);
♦ oferă consultanță pentru unități de învățământ din județ pentru amenajarea și dotarea CDI;
♦ elaborează portofolii tematice cu resurse educaționale;
♦ oferă consultanță în vederea dezvoltării profesionale a personalului din județ;
♦ CCD Hunedoara acordă asistență metodologică și logistică.

Creare/completare/ actualizarea bazelor de date:
♦ resurse umane: formatori, responsabili cu formarea continuă, mentori de dezvoltare profesională, bibliotecari, profesori documentariști/ responsabili CDI, informaticieni, inspectori școlari, cadre didactice autori de carte; parteneri educaționali; beneficiari ai programelor de formare;

Editare/multiplicare și difuzare de carte, publicații, resurse educaționale:
♦ editare/elaborare de carte, reviste, buletine informative, ghiduri și caiete metodice, studii, publicații electronice, auxiliare didactice pe diferite suporturi etc.;
♦ difuzare de resurse educaționale;
♦ realizarea de site-uri educaționale.

Marketing educațional publicitate / diseminare:
♦ CCD efectuează analize de nevoi (ANF) pentru formarea continuă;
♦ promovează resursele educaționale: oferta de formare continuă, alte oportunități de dezvoltare profesională, rezultate ale proiectelor educaționale etc.;
♦ promovează inovația și creativitatea în educație.

Parteneriate educaționale
♦ CCD inițiază și derulează parteneriate în scopul implementării de proiecte educaționale la nivel local, regional, național și internațional; organizează activități de petrecere a timpului liber: excursii tematice, școli de vară, festivități reuniuni, cluburi ale cadrelor didactice etc

Obiective țintă

În anul școlar curent, Casa Corpului Didactic Hunedoara își propune:
♦ Crearea unui mediu instituțional favorabil afirmării și susținerii carierei și formării continue a personalului didactic și auxiliar din învățământul preuniversitar hunedorean;
♦ Diversificarea Ofertei de formare și asigurarea coerenței și calității acesteia, în corelație cu dinamica nevoilor de formare și cu provocările realității școlare;
♦ Sprijinirea personalului în dobândirea, acumularea, recunoașterea și echivalarea rezultatelor învățării în credite profesionale transferabile (CPT);
♦ Acreditarea de noi programe de formare pentru cadre didactice și manageri școlari;
♦ Creșterea rolului rețelei județene de centre de documentare și informare (CDI);
♦ Accentuarea dimensiunii IT în formarea continuă a cadrelor didactice și în lucrul la clasă, indiferent de specialitate;
♦ Extinderea parteneriatului cu comunitatea locală, unități școlare, ONG-uri, universități, colaboratori etc.
♦ Accesarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă.

Toate drepturile rezervate © 2013-2024 C.C.D. Hunedoara 1.182.624 de vizite din 01-01-2015